SEDDK 15 uzman yardımcısı alacak

dunyadan

Aktif Üye
SEDDK 15 uzman yardımcısı alacak
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Kurumumuzda açık bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 15 (onbeş) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır.


2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

3) Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday çağrılacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü sabah ve öğleden daha sonra oturumları halinde İstanbul’da yapılacaktır.

2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en az 15 gün önce Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


C. SINAVA KATILMA ŞARTLARI


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilen yurt arasındaki veya yurt haricindeki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak.

3) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten daha sonra

doğmuş olmak.)

4) ÖSYM tarafınca 2020 ve 2021 senelerında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.


5) ÖSYM tarafınca 2020 ve 2021 senelerında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafınca kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama kararında, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (300 kişi) girmiş olmak.

7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

Ç. SINAV BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE İSTENİLECEK BELGELER

1) Sınav başvuruları 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 30 Kasım 2021 Salı günü saat 17.00’de sona erecektir.


2) Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) yer alan link üzerinden yapılacaktır.

3) Başvurular; Sınav Başvuru Formunun (T.C. Kimlik numarası beyanlı) elektronik ortamda doldurulması, Sınav Başvuru Formunda belirtilen ilgili bölümlere, son üç ay arasında çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf, KPSS Sonuç Belgesi barkodlu internet çıktısı, Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya barkodlu internet çıktısının yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.

4) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

D. YAZILI SINAV AŞAMASI

1) Giriş sınavının yazılısı aşaması “Çoktan seçmeli (test usulü)” yapılacaktır. Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

2) Yazılı sınavda her konu grubu 100 üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

3) Yazılı sınav kararında 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

5) Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI

1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafınca (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F. DEĞERLENDİRME

1) Giriş Sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.

2) Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenecektir.

3) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenecektir.

4) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

5) Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan daha sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav kararınun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.

6) Yedek adayların hakları, hemen sonrasındaki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bundan öncelik teşkil etmez.

7) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www. seddk. gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca başarılı olan adaylara, sınav neticeleri yazılı olarak bildirilecektir.

G. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1) Sınav neticelerina, neticelerin açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, Kuruma iletilecek biçimde yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden on iş günü arasında giriş sınav komisyonu tarafınca ilgili itiraz değerlendirilerek kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi arasında yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

H. DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı), Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

2) Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu haricinde fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

3) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.